Zajęcia techniczne w szkole podstawowej oraz w gimnazjum

II etap. Zajęcia techniczne

Podstawa programowa (z 30.05.2014)

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).
III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń:
1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje;
2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń:
1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego.
3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń:
1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń:
1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń;
2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń:
1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.

Zalecane warunki i sposoby realizacji

W nauczaniu przedmiotu najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych.
Zalecane jest prowadzenie zajęć technicznych w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych pracowniach, w grupach dostosowanych do liczby stanowisk w pracowni.
Zajęcia techniczne pozwalają przygotować ucznia do uzyskania karty rowerowej.

Nowa Era. Obudowa dydaktyczna do serii Jak to działa?

Seria Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej (doc) (aut. programu: Lech Łabecki), wydawnictwo Nowa Era
Opinia merytoryczna o programie nauczania Jak to działa? Monika Dołecka, Stanisława Zielińska,

Numery dopuszczenia podręczników:
* 295/2010/2014 Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka, wydawnictwo Nowa Era - prezentacja podręcznika,
* 295/2010 Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6. Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka, wydawnictwo Nowa Era - prezentacja podręcznika,

Plan dydaktyczny dla przedmiotu zajęcia techniczne (doc) (II etap kształcenia)
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi dla przedmiotu zajęcia techniczne (doc) (na poziomie szkoły podstawowej)
Przedmiotowe zasady oceniania do zajęć technicznych (na poziomie szkoły podstawowej)
Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Materiały dodatkowe:
Wszystkie materiały,
Publikacje nauczycieli,

OPERON. Obudowa dydaktyczna do serii Odkrywamy na nowo

Seria Odkrywamy na nowo. Zajęcia techniczne. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 (doc) (aut. programu: Urszula Białka), wydawnictwo Operon
Opinia merytoryczno-dydaktyczna nauczyciela dyplomowanego oraz metodyka dotycząca programu do zajęć technicznych serii Odkrywamy na nowo

Numery dopuszczenia MEN podręczników dostosowanych do wieloletniego użytku:
* 384/1/2011 Zajęcia techniczne - część komunikacyjna seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz, wydawnictwo Operon - prezentacja podręcznika, spis treści
* 384/2/2012/2015 Zajęcia techniczne - część techniczna seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autor: Urszula Białka , wydawnictwo Operon - prezentacja podręcznika, spis treści

Plan dydaktyczny dla przedmiotu zajęcia techniczne (doc) (II etap kształcenia)
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi dla przedmiotu zajęcia techniczne (doc) (na poziomie szkoły podstawowej)
Przedmiotowe zasady oceniania do zajęć technicznych (na poziomie szkoły podstawowej)
Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Materiały dodatkowe:
Generator testów i sprawdzianów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Karta rowerowa z Operonem
Sprawdzian szóstoklasisty z Operonem
Multiteka Operonu
Zajęcia techniczne w szkole podstawowej oraz ruch drogowy

 

III etap. Zajęcia techniczne

Podstawa programowa (z 27.08.2012)

Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. Dlatego na III i IV etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające:
1) na III etapie edukacyjnym - zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne;
2) na IV etapie edukacyjnym - zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania.
II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych.
III. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy.
IV. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami.

Przykładowe zajęcia: Zajęcia modelarskie

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Uczeń:
1. Rozpoznaje i rozumie potrzebę budowania różnych typów modeli:
1) zna możliwości wykorzystania modeli do przedstawiania wielkości, kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych rzeczywistych urządzeń technicznych dla celów sportowych, szkoleniowych lub wystawienniczych;
2) wykonuje pomiary i weryfikuje rozwiązania modelowe w odniesieniu do rozwiązań rzeczywistych — wyjaśnia konieczność stosowania skali w modelarstwie.
2. Opracowuje pomysły (koncepcje) rozwiązań typowych problemów technicznych pojawiających się w projektowaniu modeli:
1) rysuje schemat blokowy (funkcjonalny) i porównuje funkcje budowanych modeli, np.: statków, okrętów, samolotów, taboru kolejowego, rakiet, urządzeń przemysłowych;
2) wykonuje koncepcje modeli w formie szkiców technicznych.
3. Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli:
1) dobiera materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu;
2) wykonuje dokumentację techniczną modeli latających, pływających, kołowych oraz budowli; wykonuje rysunki techniczne z wykorzystaniem komputerowych edytorów graficznych.
4. Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy:
1) przestrzega zasad organizacji pracy w pracowni modelarskiej;
2) zna zasady opisywania, katalogowania i przechowywania materiałów modelarskich, takich jak: kleje i lakiery, materiały drzewne, papier, metale, płótna, elementy elektroniczne.
5. Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi:
1) posługuje się narzędziami do precyzyjnej obróbki ręcznej: drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru;
2) montuje modele z drewna, papieru, tworzyw sztucznych, metali.
6. Uruchamia modele przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
1) sprawdza, reguluje i konserwuje modele według przeznaczenia i rodzaju zastosowanych materiałów; czyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi urządzeń;
2) określa najczęściej występujące niesprawności budowanych modeli.
7. Zna zasady rozwiązań problemów utylizacji niesprawnych modeli oraz ponownego wykorzystania materiałów odpadowych stosowanych do ich budowy.

Zalecane warunki i sposoby realizacji

Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć technicznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych zajęć edukacyjnych. Przygotowując konkretną ofertę zajęć technicznych, nauczyciel, uwzględniając wymagania ogólne, precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć.
Istnieje możliwość realizowania różnych zajęć technicznych, np. elektronicznych, krawieckich, nauki jazdy na motorowerze lub związanych z rękodziełem regionalnym (np. hafciarstwo, plecionkarstwo). Można je także skojarzyć z programem preorientacji zawodowej.
Zajęcia techniczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich zajęcia.

Nowa Era. Obudowa dydaktyczna do serii Technika w praktyce

Moduł A. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Program nauczania w gimnazjum - Zajęcia techniczne. Technika w praktyce - Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i Zajęcia elektryczno-elektroniczne (aut. programu: Waldemar Czyżewski), wydawnictwo Nowa Era
Opinia merytoryczno-dydaktyczna programu nauczania: Technika w praktyce - Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Numery dopuszczenia podręczników:
* 196/1/2009 Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1 -3 gimnazjum. Autor: Waldemar Czyżewski, wydawnictwo Nowa Era - prezentacja podręcznika,
* 196/2/2010 Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1 -3 gimnazjum. Autorzy: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat, wydawnictwo Nowa Era - prezentacja podręcznika,

Plan wynikowy do zajęć technicznych w gimnazjum (znajduje się w programie nauczania)
Przedmiotowy system oceniania (PSO) do programu nauczania w gimnazjum - Zajecia techniczne. Technika w praktyce – Zajecia mechaniczno-motoryzacyjne i zajecia elektryczno-elektroniczne

Moduł B. Zajęcia żywieniowe i Zajęcia krawieckie

Program nauczania w gimnazjum - Zajęcia techniczne. Technika w praktyce - Zajęcia żywieniowe i Zajęcia krawieckie - wer. doc (aut. programu: Ewa Uljasz), wydawnictwo Nowa Era
Opinia merytoryczno-dydaktyczna programu nauczania: Technika w praktyce - Zajęcia żywieniowe i Zajęcia krawieckie

Numery dopuszczenia podręczników:
* 196/3/2009 Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1 -3 gimnazjum. Autorzy: Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz, wydawnictwo Nowa Era - prezentacja podręcznika,
* 196/4/2010 Technika w praktyce. Zajęcia krawieckie. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1 -3 gimnazjum. Autorzy: Elżbieta Krzyżanowska, Anna Ilczuk-Gumowska, Ewa Uljasz, wydawnictwo Nowa Era - prezentacja podręcznika,

Plan wynikowy do zajęć technicznych w gimnazjum (znajduje się w programie nauczania)
Przedmiotowy system oceniania (PSO) do programu nauczania w gimnazjum - Zajęcia techniczne. Technika w praktyce – Zajęcia żywieniowe i zajęcia krawieckie

Materiały dodatkowe:
Wszystkie materiały,
Publikacje nauczycieli,

OPERON. Obudowa dydaktyczna do zajęć technicznych

Seria Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum (pdf, doc) (aut. programu: Urszula Białka), wydawnictwo Operon
Opinia merytoryczno-dydaktyczna metodyka dotycząca programu do zajęć technicznych w gimnazjum

Numer dopuszczenia MEN podręcznika dostosowanego do wieloletniego użytku:
* 199/2009 Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka, wydawnictwo Operon - prezentacja podręcznika, spis treści
* Obudowa dydaktyczna do podręcznika: seria 11 tematycznych zeszytów ćwiczeń dla uczniów, wydawnictwo Operon - prezentacja tematycznych zeszytów ćwiczeń

Plan wynikowy dla zajęć technicznych (pdf, doc) na poziomie gimnazjum
Modułowe plany dydaktyczne (rozkłady materiału - dwa do wyboru) dla zajęć technicznych na poziomie gimnazjum:
* Wychowanie komunikacyjne wer. doc
* Zajęcia elektrotechniczne wer. doc
* Zajęcia fotograficzne wer. doc
* Zajęcia kulinarne wer. doc
* Zajęcia krawieckie wer. doc
* Zajęcia majsterkowanie wer. doc
* Zajęcia modelarskie wer. doc
* Zajęcia papieroplastyczne wer. doc
* Zajęcia techniczne 1-3 wer. doc
Przedmiotowe zasady oceniania do zajęć technicznych (na poziomie gimnazjum)
Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Materiały dodatkowe:
Dodatkowe tematy (nowe)
Karty pracy (nowe)
Generator testów i sprawdzianów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Egzamin gimnazjalny z Operonem
Multiteka Operonu
Zajęcia techniczne w gimnazjum

WSiP. Obudowa dydaktyczna do serii Bliżej techniki

Moduł C. O żywności i żywieniu

Program nauczania zajęć technicznych. Moduł: O żywności i żywieniu (aut. programu: Maria Boniecka, Danuta Łazuchiewicz), wydawnictwo WSiP
Opis modułu - wer. doc

Numer dopuszczenia podręcznika:
* 226/2/2009 Bliżej techniki. O żywności i żywieniu. Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia gimnazjum. Autorzy: Marii Boniecka i Danuty Łazuchiewicz, wydawnictwo WSiP
Publikacje zobacz w sklepie WSiP

Rozkład materiału - wer. doc

Moduł D. O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej

Program nauczania zajęć technicznych. Moduł: O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej (aut. programu: Bogumiła Bogacka-Osińska, Ewa Królicka), wydawnictwo WSiP
Opis modułu - wer. doc

Numer dopuszczenia podręcznika:
* 226/3/2009 Bliżej techniki. O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej. Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia gimnazjum. Autorzy: Ewa Królicka, Bogumiła Bogacka-Osińska, wydawnictwo WSiP
Publikacje zobacz w sklepie WSiP

Rozkład materiału - wer. doc

Materiały dodatkowe:
Poradnik dla nauczyciela - podstawowe założenia metodyczne edukacji technicznej

 

Zobacz również:

 

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print