Zajęcia komputerowe w szole podstawowej

I etap. Zajęcia komputerowe

Podstawa programowa (z 30.05.2014)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. 1-3 (obowiązująca od roku szk. 2009/2010 - aktualna również po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem z 27 sierpnia 2012 r.)

Obudowa dydaktyczna do serii Razem w Szkole

Program nauczania do cyklu podręczników Razem w Szkole. Zajęcia komputerowe. Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3 (aut. programu: Beata Lewandowska), wydawnictwo WSiP
Opinia merytoryczno-dydaktyczna o programie i o podręczniku do zajęć komputerowych do cyklu Razem w szkole
Wniosek do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku szkolnego
Analiza programu edukacji wczesnoszkolnej Razem w szkole.

Aprobaty i numery dopuszczenia podręczników:
* 137/1/2009 Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1 Autor: Małgorzata Walczak-Sarao, wydawnictwo WSiP
* 137/2/2010 Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2 Autorzy: Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska, wydawnictwo WSiP
* 137/3/2011 Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3 Autorzy: Beata Lewandowska, Danuta Kręcisz, wydawnictwo WSiP

Ramowy plan nauczania (siatka godzin)
Rozkłady materiału: klasa 1, klasa 2 oraz Plany wynikowe: klasa 1, klasa 2 do zajęć komputerowych
Rozkłady materiału i plany wynikowe do zajęć komputerowych: klasa 1, klasa 2, klasa 3

II etap. Zajęcia komputerowe

Podstawa programowa (z 30.05.2014)

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań,

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
4) korzysta z pomocy dostępnej w programach;
5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.
2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:
1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;
2) korzysta .z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);
2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;
3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;
4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:
1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);
2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;
3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;
4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:
1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;
2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;
2) korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.
7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:
1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;
2) szanuje prywatność i pracę innych osób;
3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

Zalecane warunki i sposoby realizacji

Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.
Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

Obudowa dydaktyczna do serii Odkrywamy na nowo

Seria Odkrywamy na nowo. Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 (doc) (aut. programu: Wojciech Hermanowski), wydawnictwo Operon
Opinia merytoryczno-dydaktyczna nauczyciela dyplomowanego oraz dydaktyka dotycząca programu do zajęć komputerowych serii Odkrywamy na nowo
Wniosek do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku szkolnego

Numer dopuszczenia MEN podręcznika przeznaczonego do wieloletniego użytku:
* 356/2011/2015 Zajęcia komputerowe seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski, wydawnictwo Operon - prezentacja podręcznika, spis treści

Plan dydaktyczny dla przedmiotu zajęcia komputerowe (doc) (II etap kształcenia)
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi dla przedmiotu zajęcia komputerowe (doc) (na poziomie szkoły podstawowej)
Przedmiotowe zasady oceniania dla przedmiotu zajęcia komputerowe (na poziomie szkoły podstawowej)
Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Materiały dodatkowe:
Generator testów i sprawdzianów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Sprawdzian szóstoklasisty z Operonem - prezentacja publikacji
Multiteka Operonu
Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej

 

Zobacz również:

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print