Zajęcia edukacyjne informatyki, techniki i fizyki
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Obowiązkowe nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie):

1. Podstawowym kanałem komunikacji jest szkolny dziennik elektroniczny (e-dziennik), dostępny online pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabukowsko/.

2. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. zdalne nauczanie, odbywa się wg tygodniowego planu zajęć zamieszczonego w e-dzienniku.

3. Nauczyciele w e-dzienniku zapisują tematy zajęć oraz podstawowe informacje, polecenia lub instrukcje dla uczniów w zakładce Zadania domowe.

4. W czasie trwania swoich zajęć - wg planu lekcji - każdy nauczyciel (poprzez e-dziennik) jest dostępny dla uczniów danej klasy, a także dodatkowo w formie konsultacji dla uczniów oraz jego rodziców wg ustalonego harmonogramu.

5. W przypadku przedszkola oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej informacje, polecenia oraz materiały edukacyjne są przekazywane bezpośrednio do rodziców uczniów. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Dopuszcza się inne dostępne formy komunikacji (np. poprzez e-mail, telefon lub komunikator internetowy) oraz inne niż e-dziennik narzędzia i platformy do kształcenia na odległość.

7. Prowadzenie zdalnego nauczania, w wybranej przez nauczyciela formie, uwzględnia wiek oraz możliwości psychofizyczne uczniów, a także możliwości organizacyjne, uwarunkowania techniczne oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

8. Obowiązkiem każdego ucznia jest aktywne uczestniczenie w zdalnym nauczaniu, w wybranej przez nauczyciela formie, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, organizacyjnych oraz technicznych do jakich ma dostęp.

9. Wiedza uczniów oraz ich postępy w nauce są monitorowane, sprawdzane i oceniane na podstawie bieżących osiągnięć w nauce zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

10. Szczegółowe zasady organizacji zdalnych zajęć oraz warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach reguluje wewnątrzszkolny system zdalnego nauczania.

 

Polecenia, instrukcje i materiały edukacyjne do zdalnych zajęć

Tutaj znajdują się materiały edukacyjne do zdalnych zajęć edukacji informatycznej (1-3), informatyki (4-8), techniki (4-6) oraz fizyki (7-8) umożliwiające prawidłową realizację podstawy programowej, a także możliwe sposoby i formy jej realizacji przez każdego ucznia w domu.

Prowadzenie zdalnego nauczania, w wybranej formie, uwzględnia wiek i możliwości psychofizyczne, uwarunkowania organizacyjne oraz techniczne, a także zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Co istotne, łączy ono w sobie różne formy aktywności i jest możliwe do realizacji w dogodnym dla ucznia czasie.

Pełny zbór poleceń i instrukcji z podziałem na grupy wiekowe:

 

Platforma edukacyjna WSiPnet.pl

Platforma edukacyjna WSiPnet.pl służy do zdalnego nauczania oraz wspomaga proces monitorowania, sprawdzania i oceniania postępów edukacyjnych uczniów:

  • Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do e-podręczników oraz zestawów interaktywnych  ćwiczeń;
  • Nauczyciele mogą zadać klasom gotowe testy lub własne prace domowe;
  • Uczniowie korzystają z ćwiczeń do samodzielnej zdalnej nauki;
  • Nauczyciele oraz uczniowie wysyłają wiadomości oraz pliki do swoich klas.

Wystarczy aby uczeń dołączył do odpowiedniej klasy używając otrzymanego od nauczyciela KODU KLASY - uczniu zaloguj się i korzystaj (instrukcja, filmy instruktażowe).

 

Szkoła z TVP: Archiwum lekcji z Informatyki, Techniki, Fizyki

Szkoła z TVP: klasa 4 - na TVP 3 - Informatyka wt 8:00, Technika śr 8:00

Szkoła z TVP: klasa 5 - na TVP Historia - Informatyka pt 9:30, Technika śr 9:30

Szkoła z TVP: klasa 6 - na TVP 3 - Informatyka pt 10:00, Technika śr 10:00

Szkoła z TVP: klasa 7 - na TVP Rozrywka - Informatyka pt 11:00, Fizyka wt 10:30, cz 11:30

Szkoła z TVP: klasa 8 - na TVP Sport - Informatyka wt 11:00, Fizyka pn 12:00, cz 9:30

 

Print