Wytyczne i procedury

DDMA+W - Bezpieczny pobyt w szkole w czasie pandemii

Do przedszkola lub szkoły mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, których domownicy nie są w kwarantannie lub izolacji domowej, zaś:

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.". Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

W przestrzeni publicznej, w tym w szkołach i przedszkolach, istnieje bezwzględny obowiązek przestrzegania norm sanitarnych tj.: zachowania dystansu społecznego 1,5 - 2 m, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa, aplikacja Stop-Covid oraz wietrzenia pomieszczeń.

Rodzicu - przyprowadzając lub odbierając dziecko, przed wejściem do budynku szkolnego załóż maseczkę, zdezynfekuj ręce i poruszaj się tylko w wyznaczonej przestrzeni.

Uczniu - przebywając na korytarzu, w szatni, na swietlicy, czy podczas przerw międzylekcyjnych istnieje bezwzgledny obowiązek noszenia maseczki oraz dezynfekcji lub mycia rąk. Maseczkę można zdjąć w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca w ławce.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo proszę o systematyczne sprawdzanie czy dziecko zabiera do szkoły maseczkę albo inny element zasłaniający usta i nos.

Proszę ściśle stosować się do nowych zasad bezpieczeństwa i norm sanitarnych DDMA+W.
Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa !!!

WspierajSeniora.pl

- Bardzo bym życzył wszystkim, żeby liczba zakażonych spadała. Wtedy dla nas wszystkich będzie łatwiej. Czy będzie spadała? W dużej mierze zależy to również od nas i naszej odpowiedzialności. Każdy jest odpowiedzialny za strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki), a ona jest w tej chwili jednym z kryteriów wydolnościowych dla systemu opieki zdrowotnej – mówi dr Dzieciątkowski.

maseczki

 

Altualna sytuacja epidemiolologiczna w Polsce oraz w powiecie sanockim

Zasady zlecania testów na koronawirusa - schemat postępowania
Mobilne punkty pobrań - lista punktów
Nowe zasady kwarantanny od 2 wrzesnia 2020

Regionalne obostrzenia - od 10 października 2020
Aktualne zasady i ograniczenia

Rozporządzenia, komunikaty oraz wytyczne MEN:

MEN - Bezpieczna szkoła 2
MEN - Bezpłatne szkolenie online dla inspektorów ochrony danych z sektora oświaty
MEN - Droga z klasą
MEN - Doposażanie szkół w sprzęt komputerowy
MEN - Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek
MEN - Cyberprzemoc - poradnik dla rodziców
MEN - Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej
MEN - Bezpieczny powrót do szkół - zbiór aktualnych informacji
KO - Szkoła na starcie
KO - Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii COVID-19 (z udziałem SANEPIDu) - narada problemowa
KO - Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły
KO - Materiał pomocniczy do opracowania regulaminu i zasad funkcjonowania jednostek systemu oświaty w razie zawieszenia zajęć stacjonarnych
MEN - Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji - poradnik
MEN - Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół
MEN - Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe - minister podpisał rozporządzenia
MEN - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.
MEN - Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Aktualne rozkłady jazdy autobusów:

Dworzec Multimedialny Sanok
MKS Sanok, Mapa przystanków autobusów
Od września dodatkowe kursy autobusów do Bukowska i zmiany opłaty za bilety komunikacji miejskiej

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Wytyczne, zalecenia i procedury przeciwepidemiczne
dotyczące wznowienia działalności przedszkola oraz szkoły

Od 6 maja br. mozliwe jest wznowienie funkcjonowania przedszkola przy ścisłym uwzględnieniu procedur, wytycznych oraz zaleceń przeciwepidemicznych wydanych przez GIS, MZ i MEN. Nie oznacza to całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego jego funkcjonowania.
Placówka ta będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze. Ze względu na sytuację epidemiczną zostanie ograniczona liczebność grupy do 12 dzieci (powierzchnia w sali 4 m2 na dziecko).

Jeżeli mimo otwarcia przedszkola lub szkoły rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 14 czerwca br. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
To rodzic podejmie decyzję o bezpieczeństwie dziecka i ewentualnie zdecycuje, czy pośle dziecko do przedszkola lub szkoły.

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest wartością nadrzędną.
ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE pozostaje wciąż aktualne !

plakat

Od 17 maja br. dzieci poniżej 13 roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Od 18 maja br. Rząd uruchamia kolejne etapy "odmrażania edukacji" oraz stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania wybranych szkół wg poniższego harmonogramu:

  • Od 18 maja - prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju oraz specjalistyczną rewalidację.
  • Od 25 maja - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
  • Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
  • Od 11 czerwca - Boże Ciało
  • 16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty na terenie szkoły.
  • 26 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z komunikatem UG Bukowsko:
"Od 25 maja możliwy jest powrót do szkoły dzieci z klas 1-3 lecz nie jest obowiązkowy - ostateczną decyzję, czy dziecko pójdzie do szkoły czy nie podejmą rodzice. Chociaż szkoły będą otwarte od 25 maja, to jednak nie będzie w nich realizowany program nauczania. Uczniowie z klas 1-3 powinni mieć zapewnioną opiekę w ramach zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami dydaktycznymi. Na terenie gminy Bukowsko decyzją rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie zostaną uruchomione".

Przypominamy, że do szkoły od 25 maja w ramach konsultacji i zajęć rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci, które nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej. Jeśli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczeń nie może brać udziału w zajęciach na terenie szkoły.

Zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

 

Procedury przeciwepidemiczne

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o stanie zdrowia dziecka i innych uwarunkowaniach

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

 

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty E8:

 

Komunikaty, wytyczne oraz zalecenia przeciwepidemiczne

 

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk

 

Proszę ściśle stosować się do nowych zasad bezpieczeństwa i norm sanitarnych DDMA+W.
Print