Wewnątrzszkolne ocenianie

Nauczyć uczniów uczenia się

Ocenianie jest mostem między nauczaniem i uczeniem się. Jeśli mówimy o ocenianiu, nie chodzi tylko o to, jak się ocenia na końcu, ale o to, jak to ocenianie wygląda w trakcie, jak wygląda proces nauczania. Ocenianie jest najważniejszym procesem w ramach nauczania. Jedynym sposobem, żeby nauczyć uczniów tego, czego chcemy, jest sprawdzanie za każdym razem, czy nauczyli się już tego, co chcieliśmy im przekazać, zanim przejdziemy do następnego etapu.

Zajęcia lekcyjne oraz nauka w domu

Ważnym zadaniem ucznia jest uczenie się. Uczeń uczy się w szkole, w klasie oraz w domu. Czas spędzony na pracy w domu powinien wynosić nie więcej niż 45 min. w klasach młodszych (0-3) szkoły podstawowej, około 1,5 godziny w klasach starszych (4-6) oraz do trzech godzin w gimnazjum. Regularnie przeznaczany czas i odpowiednie miejsce do odrabiania prac domowych, uczenia się i powtarzania pomagają rozwinąć nawyki przydatne do osiągnięcia sukcesu.

Uczeń, który opuścił obowiązkowe zajęcia szkolne, nadrabia materiał tak szybko jak to jest możliwe. Udział w pozaszkolnych zajęciach dodatkowych nie zwalnia ucznia od wywiązywania się z bieżących obowiązków.

Zajęcia lekcyjne są czasem intensywnej nauki. Obowiązkiem ucznia jest bycie przygotowanym materialnie, fizycznie i umysłowo do pracy. Oczekuje się, aby uczniowie przynosili na zajęcia zeszyty, podręczniki i wszystkie inne wymagane materiały oraz wskazane narzędzia pracy. Punktualność, właściwy ubiór i postawa są oznaką gotowości do podjęcia odpowiedniej pracy.

Zajęcia pozalekcyjne oraz dodatkowe

Poza programem zajęć obowiązkowych szkoła oferuje całą gamę zajęć dodatkowych. Ich celem jest uzupełnienie oferty programowej, aby jeszcze pełniej zrealizować statutowe cele. Uczniowie wraz z rodzicami decydują o uczestnictwie w tych zajęciach.

Ocenianie

Uczniowie, na pierwszych zajęciach, zapoznawani są z przedmiotowymi zasadami oceniania oraz podpisują kontrakt dotyczący oceniania. Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, rodzice zapoznawani są z Wewnątrzszkolnym systemen oceniania, obejmującym m. in. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni szkolnych oraz tryb uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane.

Ocenianie opisowe. W klasach od I-III szkoły podstawowej stosowane jest ocenianie opisowe. Ocenie podlegają nie tylko wiedza i umiejętności, ale także zaangażowanie w naukę, która jednocześnie wskazuje na potencjalny poziom, który może osiągnąć uczeń. Dopuszcza się stosowanie bieżących punktowych ocen wyrażonych cyframi od 1 do 6, lecz ocena śródroczna i roczna jest zawsze oceną opisową.

Ocenianie w stopniach. W klasach starszych (IV-VI) szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych, osiągnięcia uczniów wyrażane są w następującej skali:

 • celujący (6)
 • bardzo dobry (5)
 • dobry (4)
 • dostateczny (3)
 • dopuszczający (2)
 • niedostateczny (1)

Sprawdziany. Stosowane są różnorodne formy sprawdzania umiejętności:

 • prace klasowe obejmujące wiedzę z określonego działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • krótkie prace klasowe (kartkówki) - obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji (mogą być niezapowiedziane),
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • półroczne i roczne sprawdziany wewnętrzne,
 • zewnętrzne sprawdziany osiągnięć (kompetencji),
 • aktywność i praca na zajęciach,
 • projekty edukacyjne.

Uczeń, który opuścił pracę klasową (sprawdzian) jest zobowiązana do jej napisania w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu powrotu do szkoły. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej (albo innej niezadawalającej) uczeń może ją poprawić poprzez napisanie pracy klasowej z tego samego zakresu materiału. Nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych, krótkich prac pisemnych (kartkówek) i prac domowych.

Wystawienie oceny rocznej. Ocena roczna osiągnięć ucznia wraz z oceną zachowania jest wynikiem pracy w całym roku szkolnym. Nauczyciele w wyznaczonym terminie proponują poszczególne oceny, a wychowawca informuje o nich uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów). Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana określa statut szkoły.

Świadectwa. Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym informację o osiągniętych przez ucznia wynikach w danym roku szkolnym oraz o promowaniu (lub nie) do następnej klasy albo ukończeniu szkoły.

Nagrody. Nagrody są dobrym narzędziem służącym motywacji, gdyż podkreślają radość sukcesu. Uczniowie posiadają różne predyspozycje i talenty, które są darem, a nie zasługą. Skoro jednak każdy talent może być rozwijany lub zaniedbywany, szkoła nagradza w sposób szczególny wysiłek i systematyczność wkładane w rozwój wiedzy i umiejętności, a także w nabywanie prawidłowych postaw życiowych.

Oprócz nagród i wyróżnień, które każdy uczeń może zdobyć w ciągu roku w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych czy też olimpiadach przedmiotowych - koniec roku szkolnego jest momentem na podsumowanie i nagrodzenie szczególnych osiągnięć.

W klasach I-III, w zasadzie każdy uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje dyplom z indywidualną dedykacją, na której widnieje jego szczególne osiągnięcie.

W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum, Rada Pedagogiczna przyznaje nagrody książkowe w następujących kategoriach:

 • Za szczególną sumienność, wytrwałość i odpowiedzialność (zawsze odrobione prace domowe, systematyczna praca, dyżury, punktualność, inicjatywa);
 • Za wzorową postawę na lekcjach (organizacja pracy na lekcji, aktywność na lekcji, szacunek do nauczycieli, przygotowanie do lekcji);
 • Za wzorowe przestrzeganie zasad dobrego wychowania a także dbałość o wygląd zewnętrzny.

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print