Wdrażamy LOWE

Projekt LOWE skutecznie wdrażany w Nowotańcu

Zespół Szkół w Nowotańcu jest jedną z 45 placówek w Polsce realizujących grant na powstanie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach projektu "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych", odbywającego się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Projekt jest realizowany pod nazwą "Na naukę zawsze jest dobry czas". Realizacja jego założeń jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla szkoły, ale również dla organu prowadzącego oraz Partnerów Projektu. Szkoła pełni tu bowiem innowacyjną rolę w społeczeństwie i gospodarce. Staje się nowoczesną instytucją edukacyjną, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji ustawicznej, w pełni zintegrowaną ze społecznością lokalną. To innowacyjne podejście placówki do potrzeb lokalnej ludności ma przyczynić się do umożliwienia wszechstronnego rozwoju mieszkańcom gminy Bukowsko.

Zgodnie z ideą LOWE szkoła wdrażająca program w życie ma otworzyć się na kształcenie i podnoszenie kompetencji osób dorosłych adekwatnie do ich oczekiwań i potrzeb. Tak więc zadaniem nadrzędnym LOWE jest podejmowanie interdyscyplinarnych, wielotorowych, systemowych działań na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz promocja idei kształcenia przez całe życie, celem skupienia uwagi na kompetencjach kluczowych i umiejętnościach społecznych, dla realizacji indywidualnych potrzeb dorosłych mieszkańców w lokalnym środowisku. Cel został w pełni osiągnięty. LOWE świadczy usługi edukacyjne zgodnie z założeniami MODELU. Kształcenie kompetencji kluczowych odbywa się w oparciu o określone cechy z wykorzystaniem metod aktywnych, adekwatnych do potrzeb i możliwości grupy docelowej.

W ciągu trzech miesięcy, w ramach realizacji LOWE, 84 osoby podniosły swoje kompetencje kluczowe. Łącznie ze wsparcia korzysta 127 osób. Motywowanie osób dorosłych do permanentnego podnoszenia kompetencji oraz samokształcenia prowadzone jest w sposób planowy i adekwatny do zapotrzebowania. Popyt i analiza wyników diagnozy warunkują ofertę i zakres działania, które modyfikowane są na bieżąco. Zgodnie z tym przesłaniem odbywają się kolejne szkolenia. Chętni mają okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie biegłości posługiwania się językami obcymi, doskonalenia kompetencji rodzicielskich, umiejętności kulinarnych, artystycznych, komunikacyjnych, informatycznych, prozdrowotnych, wychowawczych, czy krawieckich.

W ramach projektu szkoła współpracuje z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, największą edukacyjną organizacją pozarządową w południowo-wschodniej Polsce. Jest ona niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Unijnych. Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu oraz promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, zarządzania finansami i rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto, partnerem projektu jest również Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie. Ustalone zostały terminy spotkań doradczych opiewających budowanie partnerstwa LOWE, które potrwają do czerwca 2018 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie i bezpłatnego korzystania z oferowanego wsparcia edukacyjnego.

 

wstecz Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii dalej
Print