Szkolne koło medialne

Program pozalekcyjnych zajęć
szkolnego koła medialnego

Realizacja dodatkowych godzin dydaktyczno-wychowawczej pracy z uczniami w roku szkolnym 2011/2012

Praca pedagogiczna nauczyciela informatyki jest ważną częścią pracy szkoły. Dobry kontakt z uczniami oraz stworzenie przyjaznych warunków w szkole sprzyja optymalnemu rozwojowi uczniów w wielu aspektach. Zadaniem nauczyciela informatyki jest m. im. przygotowanie młodych ludzi do świadomego i sprawnego poruszania się w świecie mediów oraz selektywnego korzystania z różnych źródeł informacji. Uczestniczący w nich uczniowie rozwijają różnorodne zdolności, poszerzają swoją wiedzę, a przede wszystkim kształtują swoje zainteresowania medialne.

Działalność koła umożliwia realizację szeregu zadań wychowawczych oraz stanowi nieoceniony wkład w prawidłowe funkcjonowanie społeczności szkolnej, co przynosi wiele korzyści zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych.

W treści programu ujęto działania praktyczne, związane z nabywaniem przez uczniów utylitarnych umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, jak również wiedzę teoretyczną związaną z szeroko rozumianym dziennikarstwem.

 

Zasady działania koła:

 • do koła mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie,
 • zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze dwóch godz.,
 • uczestnikom koła zostanie przedstawiony zarys planu działań, który może ulec zmianie, jeżeli uczniowie zaproponują własne pomysły,
 • wspólnie z uczniami stworzony zostanie regulamin pracy zespołu redakcyjnego, oraz rozdzielone zostaną zadania (role) w tym zespole,
 • zajęcia będą miały charakter indywidualny oraz zespołowy,
 • czas oraz tematyka spotkań odnotowywane będą w dzienniku zajęć.

 

Główne cele:

 • wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych, itp.),
 • przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie mediów,
 • promowanie szkoły oraz twórczości uczniów,
 • poszerzanie wiedzy informatycznej oraz dziennikarsko-redakcyjnej,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz medialnych,
 • zachęcania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły,
 • kształtowanie współdziałania w grupie,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności,
 • racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.

 

Cele szczegółowe:

 • poruszanie problematyki związanej z szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu,
 • przybliżenie mechanizmów działających w prasie poprzez praktyczne ich zastosowanie,
 • zaznajamianie z warsztatem pracy dziennikarza, reportera, redaktora, wydawcy,
 • rozszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach informatyki oraz języka polskiego, praktyczne poznawanie gatunków dziennikarskich,
 • kształcenie umiejętności redagowania różnych form prasowych, próby własnej twórczości dziennikarskiej,
 • kształcenie umiejętności odnajdywania bieżących tematów oraz formułowania problemów,
 • przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz ich publikowanie, prowadzenie działów tematycznych szkolnego serwisu,
 • rozpowszechnianie informacji na temat szkolnych wydarzeń kulturalnych; promowanie szkoły,
 • relacjonowanie wydarzeń szkolnych, apeli, wycieczek, imprez, konkursów,
 • rozbudzenie zainteresowania życiem szkolnym, zaangażowanie w aktualne wydarzenia, problemy, tematy,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych.

 

Treści kształcenia:

Nieustanny rozwój mediów, w tym również związanych z Internetem, stwarza zapotrzebowanie na utalentowanych dziennikarzy, fotoreporterów, redaktorów i wydawców. Te pasjonujące zawody stawiają codziennie nowe wyzwania, dają możliwość uczestniczenia w ważnych wydarzeniach i szansę poznania ciekawych osób. Sam talent jednak nie wystarczy. Aby sprawnie poruszać się na rynku medialnym, sprostać oczekiwaniom redakcji, pracować szybko, a przy tym wydajnie, trzeba jeszcze dysponować odpowiednim warsztatem.

Proponowanymi treściami kształcenia są:

Czym jest informacja. Typy informacji. Konstrukcja informacji krótkiej i dłuższej. Co to jest artykuł publicystyczny, tzn. organizacja materiału publicystycznego, zbieranie danych, ustalanie zasadniczej tezy. Opracowanie graficzne tekstu: ramka, mapa, diagram, wykres, zdjęcia.

Planowanie pracy w redakcji. Jak zbieramy pomysły na ciekawe teksty. Jak planujemy numer gazetki. Adiustacja i redagowanie tekstów. Reklama w prasie. Tekst reklamowy w prasie: plusy i minusy.

Praca edytora, tekstologa i redaktora tekstu. Tajniki interpretacji i edycji tekstu oraz edytorstwa tekstów dawnych.

Zajęcia praktyczne obejmują komputerowy skład tekstu, łamanie tekstu publikacji, komponowanie oraz publikowanie materiałów.

W zakresie treści tych zajęć mieści się też kultura i poprawność językowa, błędy i usterki językowe, adiustacja tekstu, korekta, analiza i interpretacja wybranych zjawisk językowych w tekstach środków masowego przekazu oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Zasadnicza część zajęć koła poświęcona będzie praktycznemu zastosowaniu technik dziennikarskich poprzez wspólne (zespołów zadaniowych) redagowanie artykułów do stałych działów szkolnego serwisu oraz ich publikowanie.

 

Zamierzone efekty programu:

Uczeń:

 • poznaje środki masowego przekazu oraz funkcjonowanie zaplecza dziennikarsko-redakcyjnego,
 • integruje się ze środowiskiem szkolnym, umie aktywnie włączyć się w życie kulturalne szkoły,
 • wywiązuje się z podjętych działań - jest odpowiedzialny i sumienny,
 • rozwija własną aktywność twórczą oraz publikuje ją w internetowych serwisach szkoły,
 • umie współpracować w grupie,
 • potrafi korzystać z technologii informacyjnej: wyszukuje, gromadzi, selekcjonuje, przetwarza oraz publikuje informacje w celu poszerzania wiedzy z różnych dziedzin,
 • umie odnajdywać bieżące tematy oraz stosować wybrane narzędzia informatyczne,
 • wszechstronnie rozwija talent.

 

Procedury osiągania celów:

 • stworzenie zespołu redakcyjnego,
 • opracowanie planu pracy oraz regulaminu koła,
 • tworzenie klimatu inspirującego do twórczej pracy,
 • publikowanie artykułów,
 • prowadzenie działów szkolnych serwisów internetowych.

Specyfika zajęć koła medialnego pozwala wykorzystywać różne metody aktywizujące uczniów. Najlepsze efekty osiąga się poprzez zastosowanie: burzy mózgów, metody projektu, metaplanów, drzewka decyzyjnego, dyskusji, debaty „za i przeciw”, a także zajęć praktycznych podczas których uczniowie samodzielnie redagują teksty.

Preferowanymi formami pracy będą:

 • indywidualna, w tym „w terenie” (sondy, wywiady, uczestniczenie w imprezach szkolnych do samodzielnego zbierania materiałów oraz przygotowywania artykułów),
 • w małych grupach zadaniowych (gromadzenie z prasy ogólnopolskiej wycinków będących przykładami różnych gatunków dziennikarskich, przeglądanie aktualnej prasy młodzieżowej i nowości rynku wydawniczego a następnie tworzenie oraz korekta powstających artykułów),
 • zbiorowa (spotkania zespołu redakcyjnego koła – nakreślanie planu działania, wyznaczanie odpowiedzialnych, publikowanie materiałów oraz powstałych artykułów)

Program dostosowany jest do wieku i możliwości uczniów gimnazjum oraz skorelowany z treściami programowymi języka polskiego i informatyki. Dzieli się na wiedzę teoretyczną (wprowadzenie terminologii medialnej, konstrukcji gatunków dziennikarskich, zasad komputerowego składania tekstów) oraz praktyczną z wykorzystaniem nabytych wiadomości. Efektem tej pracy będzie prowadzenie stałych działów szkolnych serwisów internetowych.

Fakt, że uczniowie zgłębią wiedzę z zakresu dziennikarstwa, pomoże im w kontynuowaniu nauki, w rozmaitych sytuacjach społecznych, w których się znajdą jako uczniowie i ludzie dorośli. W toku nauki stykać się będą z przedstawicielami różnych jednostek kulturalnych, światem prasy, radia, a może i telewizji, będą uczyć się odpowiednich zachowań i postaw.

Wszystkie umiejętności oraz wiadomości będą kształcone i weryfikowane podczas praktycznego redagowania artykułów do szkolnych serwisów internetowych.

Print