Szkoła kreatywnych umysłów

sku Grupa Edukacyjna S.A. realizuje projekt pn.: "Szkoły kreatywnych umysłów", w ramach poddziałania 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Począwszy od września 2013 roku w Zespole Szkół w Nowotańcu (jak i w 47 innych szkołach podstawowych na terenie całego kraju) przez okres dwóch lat, wdrażane będą innowacyjne i interdyscyplinarne programy do zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów, opracowane w ramach projektu.

sku

Wywiad z panią Małgorzatą Szypak

kreatywni Od października 2013 r. w Zespole Szkół w Nowotańcu realizowany jest projekt "Szkoły kreatywnych umysłów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteśmy jedną spośród 48 szkół w Polsce i jedną z trzech szkół w województwie podkarpackim zakwalifikowanych do projektu. Nauczycielką, która zdecydowała się na jego realizację w toku procesu lekcyjnego oraz zajęć wyrównawczych i rozwijających jest pani Małgorzata Szypak, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami.

Renata Rakoczy: Czy realizowany projekt jest spójny z Pani zapatrywaniem na edukację dziecka?

kreatywni Małgorzata Szypak: W swojej pracy zawsze staram się wykorzystywać potencjał każdego dziecka i rozwijać jego zdolności. Poszukuję skutecznych metod nauczania. Dbam, aby dziecko przyjmowało rolę twórcy i kreatora poznawanej rzeczywistości. Ucieszyłam się, że mogę realizować wymieniony projekt, bowiem jest on kompatybilny z moim spojrzeniem na edukację i potrzeby dziecka. Ponadto jest szansą na oswajanie dziecka z zagadnieniami niezbędnymi do funkcjonowania we współczesnym świecie i rozwijania przydatnych w życiu umiejętności.

R. R.: Do kogo skierowany jest projekt i jakie daje możliwości?

kreatywni M. Sz.: W roku szkolnym 2013/2014 adresatami są wszyscy uczniowie klasy pierwszej, którzy uczestniczyć w nim będą również w roku następnym. Wówczas do grona beneficjentów dołączą kolejni pierwszoklasiści pod opieką pani Aldony Bigos. Jakie projekt daje możliwości? Przede wszystkim szansę na rozwój zainteresowań, dostrzeżenie talentów, inspirowanie do twórczych działań i wyzwalanie kreatywności. Otwiera możliwość szeroko rozumianej indywidualizacji pracy z dzieckiem. Pozwala wyjść naprzeciw potrzebom uczniów z problemami w nauce i wspierać ich rozwój, a jednocześnie umożliwia wykorzystanie i rozwój możliwości najzdolniejszych.

R. R: Czy stworzone zostały warunki do realizacji projektu?

kreatywni M. Sz.: Oczywiście, ponieważ jest on finansowany ze środków unijnych, z projektem ściśle związane są odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zyskaliśmy sprzęt do prowadzenia zajęć, zestaw IT: laptop, projektor multimedialny, optyczną i mobilną tablicę multimedialną. Uczniowie otrzymali nowoczesne środki dydaktyczne. Wyposażenie sali lekcyjnej na zasadach pracowni sanlukańskiej, umożliwia wprowadzanie dzieci w istotne zagadnienia z zakresu ekonomii, ekologii, świata nauki i techniki, przedsiębiorczości. Pozwala na doświadczanie, eksperymentowanie, konstruowanie, tworzenie, inicjuje nowe rozwiązania, rozwija wyobraźnię, rozbudza chęć tworzenia. Zajęcia z wykorzystaniem interesujących środków dydaktycznych są satysfakcjonujące zarówno dla nauczyciela, jak i dla dzieci. Wzmagają zaangażowanie uczniów, ich zapał i chęć poznawania. Są również dowodem na trafny dobór pomocy. Dzieci chętnie sięgają po gry dydaktyczne. Budują, majsterkują, wykorzystując zestawy klocków geometrycznych i słomek. Powstają w ten sposób malownicze konstrukcje przestrzenne, sprawiające radość dzieciom i podziwiane przez rodziców.

R.R.: Czy trzy miesiące pracy z innowacyjnym programem nauczania ugruntowały już Pani przemyślenia i pozwalają na wysnucie pierwszych wniosków?

kreatywni M. Sz.: Za nami czas bardzo angażujących działań diagnostycznych i wdrożeniowych, czas pokonywania różnych trudności. Wstępny okres pozwolił na poznanie uczniów, określenie ich mocnych i słabych stron, przygotowanie planów pracy z wykorzystaniem profili inteligencji wielorakich dzieci i ich indywidualnych stylów uczenia się. Narodziły się już pomysły, jak projektować zajęcia z zastosowaniem TIK, jak w spójny sposób ująć treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości. Wymagają one specjalnego planowania, bardzo dokładnego doboru metod i środków dydaktycznych. Określenie innowacyjnych celów i trafne zaplanowanie sposobów ich realizacji nie jest sprawą prostą i zmusza do dogłębnej analizy i przemyślenia każdego kroku.

R. R.: Czy w związku z tym, może Pani liczyć na wsparcie z zewnątrz?

kreatywni M. Sz.: Oczywiście. Nad właściwą realizacją programu czuwa pani Dyrektor Anna Bąk oraz koordynator, którego wskazówki przesyłane pocztą elektroniczną porządkują moją wiedzę i wskazują właściwą drogę w jego realizacji. Niemałym wyzwaniem okazało się prowadzenie dziennika elektronicznego. Tu z pomocą przyszła Pani Dyrektor i fachowcy od e-dziennika. Budująca jest również pogoda ducha i optymizm Pani Edukator Aliny Pieniążek. To wszystko sprawia, że czując wsparcie mogę śmiało kroczyć wytyczoną ścieżką edukacji.

R. R.: Dziękując za rozmowę, życzę Pani, aby najbliższy czas pozwolił na spokojniejszą pracę, pełne rozwinięcie zagadnień programowych, wykorzystanie założeń projektu i poznanie jego efektów.

M. Sz.: Dziękuję bardzo.

Z Małgorzatą Szypak - nauczycielką ZS w Nowotańcu
rozmawiała Renata Preisner- Rakoczy

wstecz Relacja z wystawy wielkanocnej
Relacja z realizacji projektu na Fotogalerii dalej

Cele projektu

Partnerzy zamierzają opracować 1 innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie w szczególności treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. 3 programy będą zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polegać będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ - Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych). TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.

Opracowane programy eksponować będą metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli.

Programy zostaną opracowane przez metodyków i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych. Partnerzy podejmą działania w celu uzyskania patronatów naukowych wyższych uczelni, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Centrum Nauki Kopernik nad opracowanymi programami i projektem.

W celu sprawnego wdrażania programów Partnerzy przy pomocy praktyków edukacji opracują 192 materiały metodyczne i dydaktyczne oraz udostępnią je nauczycielom w projekcie oraz innym nauczycielom w całej Polsce na platformie e-learningowej. Materiały obejmować będą: tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu z projektu, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, projekty multimedialnych lekcji, karty pracy uczniów, gry edukacyjne.

Partnerzy zaplanowali 2 formy wsparcia dla nauczycieli w pilotażowym wdrożeniu opracowanych programów: szkolenie i coaching przez 2 edukatorów. Szkolenia będą prowadzić profesjonalni trenerzy – specjaliści.

Zakres tematyczny szkolenia: planowanie i projektowanie sytuacji edukacyjnych (6 godz.), zastosowanie IT w nauczaniu międzyprzedmiotowym (4 godz.), teorii inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4 godz.), TRIZ - Pedagogika (6 godz.), metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej (4 godz.).

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.

W każdej szkole w I roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim - kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.

Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS "ZAPLANUJ WYJAZD EDUKACYJNY" jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II - dla kl. I i II oddzielnie).

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się nią w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom "doświadczać, eksperymentować" zgodnie z założeniami projektu.

Na zakończenie projektu Partnerzy zamierzają zorganizować 16 spotkań (seminariów) podsumowujących realizację projektu z udziałem 3 dyrektorów i 6 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z danego województwa, podczas których przedstawiona zostanie skuteczność wdrożonych programów oraz określony sposób i potrzeba kontynuowania realizacji programów przez cały I etap edukacji.

Opracowane zostaną także 2 publikacje: z programami i ewaluacją ich wdrożenia. Publikacje otrzymają uczestnicy seminariów oraz rozesłane będą do kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli.

Więcej o projekcie na stronie internetowej http://www.kreatywneumysly.pl

 

Print