Razem odkryjmy świat programowania

Razem odkryjmy świat programowania
- szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego

Projekt "Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś piorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Realizacja odbywa się w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Partnerami przedsięwzięć są również: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja "Wschodni Klaster Innowacji" oraz Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych.

Cel realizacji projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 z publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania.
Zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania jest możliwe poprzez szkolenia w standardzie VCC, zajęcia praktyczne z uczniami w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera po zakończeniu zajęć. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, mających na celu nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu po rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, takich jak programowanie.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • 223 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • pracownicy miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną),
 • 2340 uczniów klas 1-3 z 62 szkół podstawowych z terenu 21 gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z podregionu krośnieńskiego.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 • doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne,
 • wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania oraz nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej i pozostałych osób dorosłych,
 • szkolenia w formie zajęć praktycznych dla nauczycieli oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej,
 • zajęcia w formie wyjazdowej mające na celu ukazanie praktycznej strony programowania,
 • warsztaty dla kadry kiewowniczej utrwalające mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych w szkołach.

I etap - szkolenia grupowe nauczycieli w wymiarze 35 godz. (5 spotkań po 7 godz. w trybie weekendowym) prowadzone przez trenera w zakresie nauczania programowania z wykorzystaniem platformy Scratch. Uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne pomoce naukowe: program szkolenia i scenariusze wszystkich zajęć, skrypty i materiały na platformie e-learningowej, gotowe ćwiczenia, propozycje pracy, zabaw i gier przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami. Uczestnik otrzyma dwa certyfikaty potwierdzające umiejętności podstawowe (na wstępie) oraz zaawansowane (na zakończenie).

II etap - szkolenia indywidualne z grupami uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w wymiarze 30 godz. dydaktycznych (15 spotkań dwugodzinnych z grupą uczniów o liczebnosci od 6 do 16 dzieci) prowadzone przez nauczycieli wspólnie z trenerem, z czego 7 spotkań odbędzie się z osobistym udziałem trenera, zaś w pozostałych zajęciach trener będzie obecny online (kontakt wizualny, głosowy lub za pośrednictwem komunikatora). Jedne z zajęć będą realizowane w formie wyjazdowej w celu uatrakcyjnienia ich dla dzieci (pokazy programowania robotów z efektem tego programowania).

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

 • umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, po umiejętności bardziej zaawansowane - programowanie,
 • stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w szkołach podregionu krośnieńskiego.

Projekty VCCsystem

 

Zobacz również:

 

Print