Rekrutacja do szkół

Nabór do szkół i placówek 2020/2021

nabor Rusza nabór do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021, w tym do szkół ponadpodstawowych. Najbliższy okres to czas podejmowania życiowych decyzji, szczególnie dla uczniów kończących szkołę podstawową.
Uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) decydują o wyborze nie tylko szkoły, ale również o dalszej ścieżki życiowej. Obowiązkiem nas wszystkich jest udzielenie wsparcia oraz pełnych, rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia tak ważnych decyzji (dla przyszłego życia i kariery zawodowej).

Komunikaty i informatory o szkołach ponadpodstawowych

 

Elektroniczne systemy naboru do szkół ponadpodstawowych

 • PCSS - Nabór do szkół w powiecie sanockim - zakładki Informator, Wypełnij wniosek, Dokumenty, Zaloguj
 • PCSS - Nabór do szkół w powiecie brzozowskim - zadładki Informator (oferty szkół), Aktualności, Kontakt
 • PCSS - Nabór do szkół w powiecie krośnieńskim - zakładka Dokumenty (zasady, poradnik, instrukcje, oświadczenia)
 • vEdukacja - Nabór do szkół (Podkarpacie m. in. Ustrzyki Dolne, Lesko, Rymanów)
 • OKE - ZIU indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

Zasady i harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Etap I. Przygotowawczy

przed 15 czerwca - zapoznaj się z aktualnymi ofertami szkół ponadpodstawowych. Znajdziesz je w systemie naboru w zakładce Informator albo na stronie Kuratorium Oświaty (linki powyżej). Zastanów się i wyszukaj dla siebie maksymalnie 3 szkoły, a w nich klasy (dowolna ich liczba) do których chciałbyś się dostać (kandydować). Pamiętaj - kolejność klas w wybranych szkołach jest bardzo ważna przy Wypełnianiu wniosku.
Koniecznie zapoznaj się w systemie naboru zakładka Dokumenty: Rekrutacja - poradnik
Zasady, terminy i kryteria naboru - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Etap II. Wypełnienie wniosku

od 15 czerwca - wejdź na stronę systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (linki powyżej) oraz odszukaj zakładkę Wypełnij wniosek. Do formularza poprawnie wprowadź wszystkie dane (swoje oraz rodziców, w tym nr telefonu oraz e-mail), wynrane klasy w szkołach, szkoła podstawowa, kryteria uzupełniające i inne.
Szczególnie dobrze przemyśl wybór kolejność klas w szkołach do których chcesz kandydować (dostać się). Pamiętaj - będzie to twoja lista, na podstawie której zostaniesz zakwalifikowany tylko do jednej konkretnej klasy w wybranej szkole (pierwszej w kolejności klasy do której się kwalifikujesz).
Nie spiesz się, nie musisz wszystkiego uzupełnić za jednym  razem. Ale koniecznie Zapisz dane  - na ich podstawie zostanie założone Twoje konto w systemie naboru oraz wygenerowane login (Identyfikator) i hasło (PIN) - przepisz je !!!. Będzie to potrzebne w dalszych etapach rekrutacji do szkół.
Zakładka Zaloguj pozwala powrócić do wypełnienia wniosku lub dokonania zmian (Wybierz akcję i Edycja). Wprowadź nazwę uzytkownika (Identyfikator) oraz hasło (PIN) - w razie kłopotów skorzystaj z "Odzyskaj dane logowania".
Szczegóły w systemie naboru zakładka Dokumenty: Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego

Etap III. Złożenie wniosku oraz wymaganych dokumentów

15 czerwca - 10 lipca godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru (wygenerowanie wniosku w elektronicznym systemie naboru, zatwierdzenie oraz wydrukowanie - po podpisaniu przez ucznia i jego rodziców - dostarczenie osobiście papierowo lub elektronicznie w systemie naboru, zaś wniosek oraz załączniki zostajną zablokowane - szkoła pierwszego wyboru może go odblokować gdy np. cofnie wniosek) wraz z wymaganymi dokumentami (Tak w Kryteria uzupełniające wniosku - oświadczenia lub załączniki np. o wielodzietności rodziny, o samotnym wychowywaniu dziecka, o niepełnosprawności kandydata) - ich wzory zakładka Dokumenty (Wybierz akcję i Załączniki).
Postępuj zgodnie z Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego aby prawidłowo złożyć wniosek wraz z załącznikami -  Wybierz akcję i Złóż wniosek. - wniosrk oraz załączniki zostają zablokowane do edycji.

*15 czerwca - 22 czerwca godz. 15:00 - złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

*do 12 czerwca - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa powyżej, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności.

*23 czerwca - 7 lipca - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

*9 lipca - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej.

Etap IV. Uzupełnienie wniosku lub jego zmiana

26 czerwca - 10 lipca godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły (szkoła podstawowa lub kandydat wprowadząją do systemu naboru oceny oraz osiągnięcia ze świadectwa). Jeśli robi to kandydat - Po zalogowaniu się na konto w systemie naboru przy wniosku wybierz Akcje. Znajdziesz tam opcję, dzięki której będzie można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane świadectwo).

31 lipca - 4 sierpnia godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (szkoła podstawowa lub kandydat wprowadząją do systemu naboru wyniki egzaminu) oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje (po wycofaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru w elektronicznym systemie naboru). Wszystko możesz zrobić po zalogowaniu na swoje konto w systemie naboru. Opcje te będą dostępne tylko w terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji.
Postępuj zgodnie z: Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego

Etap V. Weryfikacja wniosków

**do 4 sierpnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

**do 11 sierpnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Etap VI. Kwalifikacja kandydatów

**12 sierpnia - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Na swoim koncie zobaczysz wyniki kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania widoczna będzie szkoła i oddział, do którego jesteś zakwalifikowany.

**15 czerwca - 14 sierpnia - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Etap VII. Przyjęcia kandydatów

13 sierpnia - 18 sierpnia godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (gdy akceptujemy wyniki kwalifikacji - dostarczenie osobiście oryginałów lub elektronicznie w systemie naboru jako załączniki do wniosku), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

**19 sierpnia godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Etap VIII. Odwołania

do 22 sierpnia - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni - sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do kolejnych 3 dni - wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do kolejnych 3 dni - dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.):

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a ww. rozporządzenia  mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia umożliwiają zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Istotne przepisy dotyczące naboru do przedszkoli i szkół

 • Zarządzenie Nr 12/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim (treść zarządzenia)
 • Informacja w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim (komunikat) (treść zarządzenia) (harmonogram postępowania rekrutacyjnego)
 • Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum (komunikat) (treść zarządzenia) (wykaz konkursów i zawodów)
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (treść zarządzenia)
 • Zarządzenie Nr 14 /2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (treść zarządzenia)
 • Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Bukowsko z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2020/2021 (treść zarządzenia)
 • Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bukowsko z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2020/2021 (treść zarządzenia)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (komunikat MEN)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (komunikat MEN)

 

Jak dostać się do wybranej szkoły ponadpodstawowej?

Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie powiatu sanockiego:

 1. Napisz jak najlepiej wszystkie części egzaminu ósmoklasisty, który może być dostosowany do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że są one obowiązkowe (tylko w uzasadnionych przypadków losowych jest wyznaczony dodatkowy termin lub uczeń jest z niego zwalniany) oraz nie można go powtarzać (chyba że decyzją dyrektor OKE Twój egzamin zostanie unieważniony).
  Na stronie OKE Kraków będzie istniała możliwość sprawdzenia uzyskanych wyników z egzaminu.
 2. Zapoznaj się z instrukcją naboru do szkół oraz ofertą szkół w powiecie sanockim.
 3. Zgodnie z terminarzem zarejestruj się oraz zaloguj się do odpowiedniego systemu naboru. Poprawnie wprowadź swoje dane osobowe, uzupełnij pozostałe wymagane dane (m. in. nr telefonu, adres e-mail).
 4. Przejrzyj ofertę szkół. Z zaproponowanej oferty wybierz trzy szkoły oraz oddziały, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać (tą decyzję dobrze przmyśl).
  W systemie elektronicznego naboru wypełnij wniosek oraz podaj inne wymagane informacje (np. przedmiody dodatkowe oraz uzupełniające. Wydrukuj wniosek, podpisz i daj go do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym), a następnie dostarcz go do szkoły, w której oddział jest wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
  Uwaga. Nie wszystkie szkoły są objęte elektronicznym naborem - szczegóły sprawdzaj na stronach poszczególnych szkół. Pamiętaj, że na Twoją szansę dostania się do wybranej szkoły wpływa - zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Edukacji Narodowej (treść komunikatu MEN):
  - sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów - max  można uzyskać 200 pkt,
  - liczba kandydatów do wybranego oddziału w danej szkole - do sprawdzenia w elektronicznym systemie.
 5. Jeśli nie uczestniczysz w elektronicznym naborze - do szkoły pierwszego wyboru dostarcz oryginał albo kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu otrzymane z OKE, poświadczone "za zgodność z oryginałem" (liczba kopii świadectwa i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół wskazanych na liście preferencji), a także inne dokumenty lub zaświadczenia o szczególnych osiągnieciach.
 6. Czekaj na ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół. Wtedy możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany (w danej szkole lub w systemie elektronicznego naboru).
 7. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz wraz z rodzicem oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Potwierdzenie woli powinno być złożone na piśmie.
 8. Po kilku dniach nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjetych i nieprzyjętych do szkół (w danej szkole oraz w systemie elektronicznego naboru).
 9. Może się zdarzyć, że nie zostaniesz przyjęty do wybranej szkoły (czego Tobie nie życzymy). Wtedy sprawdź w systemie elektronicznego naboru, stronie Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie lub osobiście, które szkoły dysponują wolnymi miejscami. Zostaną ogłoszone wolne miejsca w poszczególnych szkołach, a następnie ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Pamiętaj. Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

 

Więcej Informacje o rekrutacji do szkół

 

(liczba kopii świadectw
a
i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół
wskazanych na liście preferencji)
Print