Organizacja zdalnych zajęć

Organizacja zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami funkcjonowania obowiązkowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. zdalnego nauczania.

Wprowadzenie

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkole działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane.

Organizując kształcenie na odległość dyrektor szkoły pamięta o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

I. Organizacja zajęć

1. Podstawowym kanałem komunikacji jest szkolny dziennik elektroniczny (e-dziennik), dostępny online pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabukowsko/.

2. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. zdalne nauczanie, odbywa się wg tygodniowego planu zajęć zamieszczonego w e-dzienniku.

3. Nauczyciele w e-dzienniku zapisują tematy zajęć oraz podstawowe informacje, polecenia lub instrukcje dla uczniów w zakładce Zadania domowe.

4. W czasie trwania swoich zajęć - wg planu lekcji - każdy nauczyciel (poprzez e-dziennik) jest dostępny dla uczniów danej klasy, a także dodatkowo w formie kontaktu czy konsultacji dla uczniów oraz jego rodziców wg ustalonego harmonogramu.

5. W przypadku przedszkola oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej informacje, polecenia oraz materiały edukacyjne są przekazywane bezpośrednio do rodziców tych uczniów. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Dopuszcza się inne dostępne formy komunikacji (np. poprzez platformę edukacyjną, komunikator internetowy, e-mail lub telefon) oraz inne niż e-dziennik narzędzia i platformy do kształcenia na odległość.

7. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ma charakter synchroniczny lub asynchroniczny. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, platform lub aplikacji edukacyjnych, a także treści emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

8. Nauczanie ma charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym, zgodnym z obowiązującym podziałem godzin, za pomocą technik i narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem zalecanych platform lub aplikacji edukacyjnych.

9. W celu zróżnicowania form pracy nauczanie może być również prowadzone w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane jest za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

10. Prowadzenie zdalnego nauczania, w wybranej przez nauczyciela formie, uwzględnia wiek oraz możliwości psychofizyczne uczniów, a także uwarunkowania  organizacyjne i techniczne oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

11. Obowiązkiem każdego ucznia jest aktywne uczestniczenie w zdalnym nauczaniu, w wybranej przez nauczyciela formie, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, organizacyjnych oraz technicznych do jakich ma dostęp.

II. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Wiedza uczniów oraz ich postępy w nauce są monitorowane i sprawdzane na podstawie bieżących osiągnięć w nauce zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej w odpowiedniej formie, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.

3. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.

4. Nauczyciele wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

5. Uczeń ma prawo skorzystać z porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w czasie trwania zajęc oraz w wyznaczonych i podanych do Państwa wiadomości godzinach konsultacji.

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu (z wyłączeniem techniki i informatyki) nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę wiek ucznia oraz zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

7. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikator internetowy).

8. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikator internetowy).

9. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikator internetowy).

 

III. Załączniki:
Zdalne nauczanie - organizacja zajęć - informacja dla rodziców
Zdalne nauczanie - bezpieczny internet - informacja dla uczniów
Zdalne nauczanie - harmonogram konsultacji z nauczycielami

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk

 

Więcej w dziale Bezpieczeństwo w sieci

 

Netykieta w sieci Internet

Print