Office 365 dla Edukacji

Microsoft Office 365 A1 dla Edukacji

Uprzejmie informuję iż w roku szkolnym 2020/2021 - oprócz e-Dziennika - dedykowaną platformą do zdalnej edukacji jest Microsoft Office 365 Education, a szczególnie usługa Teams.

Wychowawcy klas przekazali uczniom niezbędne loginy oraz hasła do korzystania z tej platformy (przy pierwszym logowaniu do domeny szkolnej wymagana jest jednorazowa zmiana hasła). Zalecaną przeglądarką internetową jest Microsoft Edge. Użytkownik może również zainstalować aplikację Teams ma swoim komputerze, laptopie lub urządzeniu mobilnym. Zaleca się również zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa popdczas nauki zdalnej, w szczególności aktualizację systemu operacyjnego oraz programu antywirusowego.

Zasady współpracy obowiązujące na platformie TEAMS:

 • Zdalne lekcje odbywają się w czasie przyjętego w szkole podziału godzin, umieszczonego w e-Dzienniku.
 • Obecność uczniów jest obowiązkowa na poszczególnych lekcjach (zajęciach).
 • Uczniowie pracują wyłącznie w utworzonych przez nauczyciela zespołach (zakładka Zespoły).
 • Zakładka Wpisy na kanale Ogólny służy do umieszczania ważnych informacji (jak na tablicy ogłoszeń). Nie umieszcza się tutaj zbędnych wpisów.
 • Ewentualne odpowiedzi na wpisy umieszcza się pod nimi, korzystając z opcji Odpowiedz.
 • Zakładka Chat służy do komunikacji z wybraną osobą lub grupą uczniów.
 • Zabronione jest podpinanie pod Czat wykonanych prac.
 • Spotkania online rozpoczyna i kończy prowadzący nauczyciel (Rozpocznij spotkanie).
 • Mikrofon ma włączony tylko osoba udzielająca odpowiedzi, pozostali uczniowie mikrofon wyciszony.
 • Uczeń, który chce zabrać głos "podnosi rękę" (naciska ikonę ręka).
 • Nauczyciel prowadzący spotkanie udziela uczniom głosu w określonej kolejności.
 • Zabronione jest nagrywanie prowadzonych zajęć lub robienie screeanów, a także blokowanie uczestników spotkania.
 • Nauczyciel podczas zajęć (spotkania) może udostępniać ekran lub polecić pracę w Notesie zajęć.
 • Sprawdziany, testy lub zadania domowe są organizowane w czasie i formie określonej przez nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek dotrzymywania terminów prac domowych lub sprawdzianów (zakładka Zadania).
 • Nauczyciel ma prawo do kontroli aktywności uczniów na platformie.
 • Zabronione jest wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste innych.
 • Wszyscy użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad.

W celu sprawnej oraz efektywnej komunikacji, każdy uczeń powinien posiadać oraz znać swoje loginy i hasła do:
- poczty elektronicznej - potrzebnej do odzyskiwania albo zmiany hasła w pozostałych usługach;
- szkolnego e-dziennika - aby wiedzieć jaki jest plan zajęć, temat lekcji, zadanie, otrzymane oceny, itp.
- platformy Office 365 z usługą Teams - do prowadzenia zajęć online, oceniania oraz komunikacji.
- platformy WSiPnet - dostęp do elektronicznych wersji podręczników oraz ćwiczeń, sprawdzianów i testów.

Dodatkowe informacje o wykorzystywanych platformach i narzedziach do kształcenia na odległość.

Jak zalogować się do usługi Teams?

Jak korzystać z platformy Teams?

 

Print