LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities

LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "LOWE abroad - non-vocational adult education and learning communities" realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

lowe

Projekt "LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się" jest powiązany z projektem "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" zrealizowanym przez Fundację "OIC Poland" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji "OIC Poland".

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne/ przedstawiciele:

1. Kadry administracyjnej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - koordynatorzy, animatorzy, administratorzy - 2 osoby z każdego LOWE;

2. Kadry trenerskiej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - trenerzy, nauczyciele - 2 osoby z każdego LOWE;

3. Kadry trenerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie - 2 osoby;

4. Kadry menedżerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie - 2 osoby;

5. Ww. osoby muszą aktywnie działać w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi:

- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Biuro Projektu 0.18;

- drogą elektroniczną na adres email: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl ;

- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres siedziby Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

W przypadku formularzy złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 7 dni następujących po złożeniu formularza.

Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne określone w Regulaminie rekrutacji uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Biuro Projektu 0.18.

Osoba do kontaktu:

Anna Bartosiewicz

tel.: (81) 710-46-40

e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

Źródło informacji: Fundacja OIC Lublin

Print