Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji II edycja

Projekt modeLOWE dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych

Projekt "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II" jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Gminą Bukowsko, Gminą Gościeradów oraz Gminą Krasnystaw , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

modelowe

Celem powołania LOWE jest poszerzenie oferty kształcenia dla osób dorosłych, wg zdiagnozowanych potrzeb. W ramach grantu szkoła jako LOWE oferuje osobom dorosłym szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje np. umiejętności komputerowych, językowych, z zakresu zarządzania budżetem domowym, pierwszej pomocy, rozwijające kompetencje społeczne i ekspresji kulturowej oraz inne szkolenia oczekiwane na danym terenie.

OIC Poland zaprasza szkoły i organy prowadzące szkoły do złożenia oferty i otrzymania grantu na prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz procedurą realizacji projektu grantowego.

Szczegóły na: oic.lublin.pl oraz bukowsko.pl

 

Print