Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Projekt modeLOWE - Na naukę zawsze jest dobry czas

LOWE to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

lowe

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji.

LOWE czyli:

  • Modelowe przedsięwzięcie społeczno-edukacyjne jeszcze bardziej przyczyniające się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym niż ma to miejsce dzisiajYour Content Goes Here.
  • Szkoła przyszłości - wyposażona w nowoczesne narzędzia i możliwości jeszcze lepszego oddziaływania na dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz środowisko lokalne.
  • Odpowiedzialne, odważne i satysfakcjonujące działanie dla osób dorosłych w ramach innowacyjnego projektu finansowanego ze środków UE i krajowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

LOWE to:

  • impuls rozwojowy szkoły;
  • szansa na jeszcze lepsze i skuteczniejsze działanie w środowisku lokalnym;
  • innowacja edukacyjna i społeczna;
  • podpowiedź rozwiązań zmierzenia się z trudnymi wyzwaniami osób dorosłych, które nie dość doskonale opiekują się swoimi dziećmi - uczniami szkoły;
  • nowoczesne i przyjazne miejsce przyjaznej dla ludzi, którzy nie do końca radzą sobie ze sobą, wychowaniem i edukacją swoich dzieci, z brakami w swojej edukacji, z współistnieniem w środowisku lokalnym;
  • szkoła integrująca wiedzę, możliwości i lokalne zasoby z potrzebami tych, którzy uważają, że edukacja chyba jest już im niepotrzebna.

Projekt ma charakter pilotażowy i polega na sprawdzeniu Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Pilotażowe wdrożenie Modelu LOWE w piętnastu lokalizacjach, pozwoli wypracować ramy organizacyjne i funkcjonalne do tworzenia i działalności tego typu centrów aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w przyszłości.

Zobacz również:

 

Print