Kształcenie na odległość

Obowiązkowe zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w całej Polsce zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zminimalizowania bezpośrednich kontaktów tylko do szczególnie niezbędnych i poddania się profilaktycznej kwarantannie domowej.

Od 25 marca do 26 czerwca 2020 r. obowiązkowa nauka (wg przyjętego programu nauczania) odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z odpowiednim wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. oraz z pewnymi wyjątkami zgodnie z wytycznymi, zaleceniami i procedurami przeciwepidemicznymi dotyczące wznowienia działalności przedszkola oraz szkoły.

Proszę ściśle stosować się do nowych zasad bezpieczeństwa i norm sanitarnych DDMA+W.

Od 24 października do 8 listopada 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w całej Polsce zostaje częściowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały stacjonarnie (bez zmian), przy zachowaniu norm sanitarnych.
Dodatkowo w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 wprowadza się obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym przedłuża sie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian (stacjonarnie).

Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. przedłużone zostaje zawieszone zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Podstawa pracy zdalnej, czyli mówiąc prościej, pracy z domu, to komputer i dostęp do internetu (przyda się też telefon). (…) Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online. Nowe technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale też na wymianę plików czy ich wspólne przechowywania. Wśród sposobów komunikacji MEN wymienia pocztę elektroniczną, e-dziennik, chmurę do przechowywania danych, komunikatory internetowe. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu, łączącego różne formy aktywności.

Nasze rozwiązania kształcenia na odległość:

Komunikaty i informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Komunikaty i informacje Podkarpackiego Kuratorium Oswiaty:

Komunikaty i informacje Urzędu Gminy Bukowsko:

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii MEN wydał rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Teksty ujednolicone (Platforma Prawo Optivum):

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na podstawie art. 30b Prawo Oświatowe

Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - podstawa art. 30c Prawo Oświatowe

RCL - Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów

Akty prawa miejscowego - Uchwały Rady Gminy Bukowsko

 

Iinformacje o zagrożeniu: Stan epidemii w Polsce oraz Mapa zarażeń

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk

 

Print