Uzyskiwanie karty rowerowej

<- Procedura, BRD, Testy z BRD->

Zasady uzyskania karty rowerowej

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do "egzaminu" na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej). Policjanci pomagają w przygotowaniu oraz egzaminowaniu chętnych do uzyskania "pierwszego prawa jazdy".

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

 • dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;
 • dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;
 • wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia, niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne. Nie ma też żadnych przeszkód, aby w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela uczestniczyły również inne osoby, które (z racji swojej wiedzy, funkcji, doświadczenia etc.) mogą wspomóc proces dydaktyczny. A więc w zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej mogą uczestniczyć również policjanci mający odpowiednią wiedzę i potrafiący ją wykorzystać w kontaktach z dziećmi. Nie może to mieć jednak charakteru wyręczania nauczyciela w prowadzeniu zajęć.

Zajęcia mogą być również prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadającym spełnienie dodatkowych wymagań, o ile dyrektor szkoły zawarł porozumienie z danym ośrodkiem o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek.

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

 • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
 • policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
 • egzaminator;
 • instruktor.

Sprawdzenie tych umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

 1. teoretycznej;
 2. praktycznej.

 

PROCEDURA

I. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

 • ukończone 10 lat,
 • pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
 • zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 • zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
 • znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
 • przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.

Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej. Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu:

 • znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
 • obsługi technicznej roweru,
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

III. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań. Wymagane wiadomości i umiejętności:

 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
 • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • znaki ostrzegawcze i zakazu,
 • znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków,
 • pierwsza pomoc.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Egzamin praktyczny obejmuje:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
 • jazda po wyznaczonym torze,
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Na egzamin teoretyczny oraz praktyczny należy przynieść podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) (tylko punkt 2) arkusz zaliczeń.

Jeżeli uczeń zdający egzamin uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, dyrektor szkoły, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wyznacza kolejny termin egzaminu.

Jeżeli uczeń zdający egzamin uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, dyrektor szkoły wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.

Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje uczeń, który uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

 

Szczegółowe, niezbędne informacje:

 1. Uzyskanie karty rowerowej w naszej szkole;
 2. Procedura uzyskania karty rowerowej w szkole podstawowej;
 3. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o karte rowerową - druk MEN-VI/28;
 4. Program szkolenia w WORD oraz Arkusz zaliczeń w WORD;
 5. Karta rowerowa - portal edukacyjny;
 6. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - portal edukacyjny;
 7. Testy z BRD - portal sprawdzajacy wiedzę;
 8. RowerowaSzkola - portal edukacyjny.

 

Przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów

Zmienione przepisy dla rowerzystów obowiązujących od 8 października 2015 r.

W Dzienniku Ustaw 7 września 2015 roku opublikowane zostały dwie kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego nowelizacje rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393, nowelizacja - D.U.2015.1313) i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181, nowelizacja - D.U.2015.1314). Nowe przepisy wchodzą w życie 8 października. Co się konkretnie zmienia? Pełna treść zmian dostępna na miastadlarowerow.pl

Przepisy uzyskiwania karty rowerowej obowiązujące od 30 kwietnia 2013 r.

karta rowerowa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 poz. 512 - treść rozporządzenia) w nowy sposób reguluje tryb jej uzyskiwania m. in. przez uczniów szkół podstawowych.

1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z dwóch części:
1) teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30 poz. 151, z późn. zm.), czyli w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej (takich treści na dzień 1.09.2013 r. w zasadzie brak oprócz "4. 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta" oraz "Zajęcia techniczne pozwalają przygotować ucznia do uzyskania karty rowerowej");
2) praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
2. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
3. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
4. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
5. Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.
6. W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.
7. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
8. Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, jednostka szkoląca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wyznacza kolejny termin egzaminu.
9. Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, jednostka szkoląca wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
10. Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
11. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Należy przypomnieć iż zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30 poz. 151, z późn. zm. - treść tekstu jednolitego ustawy - stan na 25.09.2013):
Art. 17. 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwiedzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat dla roweru, 17 lat dla roweru wieloosobowowego, 13 lat dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego - art. 8 ustawy);
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.
Rozdział 7. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej
Art. 41. 1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.
2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.
5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.
Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;
2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;
3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4) wzór karty rowerowej.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;
3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;
4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.
Rozdział 9. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych
Art. 49. 5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.
Art. 65. 1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2 policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.
2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Ustawa o kierowaniu pojazdami została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i weszła w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, tj. 11 lutego 2012 r. Nowe, wybrane przepisy obowiązujące kierującego rowerem - zmiana obowiązujące od dnia 20 maja 2011 r.

Procedura uzyskiwania karty rowerowej w szkole

obowiązująca od 30 kwietnia 2013 r.

Pomocne materiały edukacyjne

Testy online

Linki do stron, na których znajdują się przykładowe testy pomocne w nauce lub utrwalaniu wiadomości:

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz znacznie ograniczają widoczność na drodze. Chodzi głównie o pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w terenie niezabudowanym i tam gdzie poruszają się oni poboczem po nieoświetlonych drogach. W takich warunkach kierowca dostrzega ich z dużym opóźnieniem. Tak naprawdę kierowca widzi pieszego dopiero, kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł samochodu – czyli zaledwie 20-30 metrów. Elementy odblaskowe na ubraniu, bądź rowerze powodują, że taką osobę widać z odległości 120 - 160 metrów. Pamiętajmy, że odblaski naprawdę mogą uratować nam życie.

Kilka rad, o których każdy powinien pamiętać.

KIEROWCA powinien:

1. Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami,

2. Widząc pieszych na chodniku, oczekujących na przejście przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi,

3. Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach,

4. Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego,

5. Nie używać sygnałów dźwiękowych, aby wymóc na pieszym szybsze przekraczanie jezdni,

6. Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji!

PIESZY powinien:

1. Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię - czyli najpierw patrzymy w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo,

2. Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych – pamiętajmy, że samochód nie zatrzyma się w miejscu!

3. Nie wchodzić na jezdnię zza tzw. pojazdu (szczególnie dotyczy to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej przeszkody,

4. Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych,

5. Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby,

6. Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, a nie tam gdzie "mu to pasuje",

7. Pod żadnym pozorem nie wolno przeskakiwać płotków, żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających ruch pieszy od kołowego,

8. Nosić elementy odblaskowe na ubraniu.

Pamiętajmy także, że pieszy, który idzie po lewej stronie jezdni musi ustąpić miejsca pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego. Także pieszy idący po drodze przeznaczonej dla rowerów musi ustąpić miejsca nadjeżdżającym rowerom (nie dotyczy to osób niepełnosprawnych).

W tracie zderzenia z innym pojazdem kierowca może liczyć na poduszki powietrzne lub pasy bezpieczeństwa. Pieszego albo rowerzysty nie chroni nic. Policjanci radzą jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze.

PAMIĘTAJ:

- Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.

- Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać (z powodu zabłocenia, zaśnieżenia, oblodzenia itp.) możesz korzystać z jezdni, pod warunkiem, że zajmiesz miejsce jak najbliżej jej krawędzi i będziesz ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom.

- Idąc po poboczu lub jezdni idź lewą stroną drogi (twarzą do nadjeżdżającego pojazdu).

- Piesi mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Sądzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka samochód lub jego światła, to i oni są widziani przez kierującego pojazdem. To błąd!

- Praw fizyki nie da się oszukać. W nocy przy złej pogodzie pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości około 20 metrów. Jeśli ma na sobie jasne ubranie, widać go z odległości 50 metrów, jeżeli ma na sobie elementy odblaskowe – z odległości większej niż 150 metrów.

- Minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/h wynosi około 30 metrów, a przy prędkości 100 km/h – 80 metrów. Ponadto samochód poruszający się z prędkością 50 km/h przejeżdża w ciągu 1 sekundy aż 14 metrów! – to jest długość trzech zaparkowanych samochodów.

- Zapamiętaj, że stopień obrażeń potrąconego pieszego jest uzależniony od prędkości jadącego pojazdu. PRĘDKOŚĆ NAPRAWDĘ ZABIJA! Pieszy potrącony przez samochód jadący z prędkością 60 km/h ma 15% szans na przeżycie, przy prędkości 50 km/h - około 40 %. Nawet jeśli przeżyje, często zostaje osobą niepełnosprawną do końca życia.

- Zachowaj szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię. Korzystaj z wyznaczonego przejścia dla pieszych tzw. "zebry". Pamiętaj jednak, że przejście dla pieszych wskazuje tylko miejsce, w którym dozwolone jest przechodzenie przez jezdnię. Nie zapewnia jednak bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zapewniamy sobie sami!

- Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

- Zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych - Nigdy nie przebiegaj przez jezdnię i nie przechodź w miejscu o ograniczonej widoczności. Przechodząc przez jezdnię nie zwalniaj kroku i nie zatrzymuj się bez potrzeby.

- Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pamiętaj, że na jezdni w tej sytuacji jesteś gościem i to kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym.

- Bądź dżentelmenem na drodze. Nie postępuj zgodnie z zasadą "punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia". Dziś jesteś kierującym, jutro możesz być pieszym.

- Nie ryzykuj! Nie przechodź i nie przebiegaj przez ulicę na czerwonym świetle. W dużych miastach takie zachowanie pieszych jest najczęstszą przyczyną wypadków z ich udziałem.

Udzielam pierwszej pomocy

CPR first aid

Print