Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Informacje dla nauczycieli

<- Ważne komunikaty -> <- Organizacja roku, Dokumenty szkolne, Procedury ->
<- Nauczanie i ocenianie -> <- eduGry i lekcje -> <- Materiały i publikacje, Ewaluacja -> <- ExtraNet ->
<- Filmoteka Szkolna, NinaTeka, TVP, iTeatr, Programy -> <- Głos Nauczycielski, ZNP, Podkarpacie ->

 

Ważne zmiana przepisów prawa oświatowego od września 2018

 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póżn. zm.)
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Ustawa przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z póżn. zm.)
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1133)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1574)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z dnia 3 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1601)

 

Baza danych oświatowych

 

Bazy z ofertami pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

 

Informacje w związku z reformą edukacji od września 2017

 

Tablica informacyjna

 

Istotne zmiany w prawie oświatowym

 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DU 2016 poz. 35)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (DU poz. 2156)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (DU poz. 1942)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DU poz. 1270)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DU poz. 1250)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (DU poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (DU poz. 1247)

Materiały profilaktyczne

Wieści z MEN i CKE

Istotne zmiany w prawie oświatowym

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DU poz. 1113)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. (DU poz. 1103)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (DU poz. 938)
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (DU poz. 1074)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (DU poz. 452)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (DU poz. 441)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – "Bezpieczna+" (DU poz. 972)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – "Książki naszych marzeń" (DU poz. 759)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole" (DU 2014 poz. 1151)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DU poz. 959)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DU poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (DU poz. 623)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DU poz. 408)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DU 2014 poz. 1993)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DU 2014 poz. 1170)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DU 2014 poz. 1157)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DU poz. 357)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (DU poz. 45)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DU 2014 poz. 1290)

Nowe podręczniki od roku szkolnego 2015/2016

Publikacje dla nauczycieli

Aktualna podstawa programowa

Informacje z MEN

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego

MENZmiany przepisów prawa oświatowego:

Informacja z men w sprawie zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (podpisane 30 maja 2014 r.) wprowadza zmiany od 1 wrzśnia 2014 r. w:
- podstawie programowej wychowania przedszkolnego (zał. nr 1 do rozp.)
- podstawie programowej dla klas I – III (zał. nr 2 do rozp.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dzienniki Ustaw RP

Podręczniki, wyprawka, bezpłatny Nasz Elementarz - zmiany przepisów

Aktualne akty prawne dotyczące podręczników (w tym bezpłatnych od 2017 r.) - informacja z MEN

Prezentacja bezpłatnego podręcznika Nasz Elementarz dla klasy I szkoły podstawowej

Poradnik dla nauczycieli do bezpłatnego podręcznika Nasz Elementarz

Wyprawka szkolna w 2014 roku (dla niektórych uczniów niepełnosprawnych także materiałów edukacyjnych)

Dokumentacja nauczyciela na nowy rok szkolny

Szkoła wita W tym roku szkolnym obowiązywać będzie dokumentacja przebiegu nauczania dotycząca m. in. dzienników zajęć pozalekcyjnych, monitorowania realizacji podstawy programowej oraz sprawozdawczości wprowadzona w ubiegłym roku szkolnym.
Dokumenty, materiały i pliki do pobrania dostępne są tylko po zalogowaniu do ExtraNetu.

Zmieniają się również niektóre Dokumenty szkolne, oraz Procedury wewnętrzne.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 

Zobacz również:

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print