Informacje dla nauczycieli

<- Ważne komunikaty -> <- Organizacja roku, Dokumenty szkolne, Procedury ->
<- Nauczanie i ocenianie -> <- eduGry i lekcje -> <- Materiały i publikacje, Ewaluacja -> <- ExtraNet ->
<- Filmoteka Szkolna, NinaTeka, TVP, iTeatr, Programy -> <- Głos Nauczycielski, ZNP, Podkarpacie ->

 

Ważne zmiana przepisów prawa oświatowego

  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póżn. zm.)
  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
  • Ustawa przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z póżn. zm.)
  • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1133)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1574)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z dnia 3 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1601)

 

Baza danych oświatowych

 

Materiały profilaktyczne

 

Publikacje dla nauczycieli

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 

Print