Cyfrowa szkoła

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.

Celem OSE jest:

- umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
- podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
- wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
- wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

OSE to korzyści dla szkół, w tym m.in. bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu, podstawowy zestaw urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE oraz możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Nauczycieli i uczniów zachęcamy także do korzystania z zasobów portalu OSE IT Szkoła. To nowa odsłona znanego i lubianego przez użytkowników portalu IT Szkoła, który wraz z początkiem roku szkolnego 2020/2021 został połączony z zasobami Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Więcej na stronie Szkoła w Chmurze oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

Rządowy program - Zdalna szkoła+

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

#zdalnaszkoła - 186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów

#zdalnaszkoła+ - to kolejne 180 mln PLN na sprzęt komputerowy dla uczniów

 

Rządowy program - Aktywna tablica

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach kolejnej edycji programu Aktywna tablica. W 2020 r. środki będą przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących.

Aktywna tablica - wymagania oraz zasady składania wniosków

Aktywna tablica - harmonogram programu Aktywna tablica 2020 nowe wnioski

 

Rządowy program - Cyfrowa szkoła

cyfrowa szkola Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę w sprawie "Rządowego programu rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że powinni oni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji.

Pilotaż będzie realizowany od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział ok. 380 szkół. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny. Od oceny efektów pilotażu będzie zależeć decyzja o realizacji programu wieloletniego.

Przedsięwzięcie "Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:

"e-szkoła":

 • wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

"e-uczeń":

 • zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych Istopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wszczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

"e-nauczyciel":

 • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się zuczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
 • przeszkolenie 40 "e-trenerów" i 1200 "e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
 • organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych "e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli wnabywaniu idoskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;

"e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":

 • rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu "Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;
 • przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.

Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów: 1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych; 2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV). Równolegle z tymi działaniami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie realizowało tzw. komponent badawczy, którego podstawowym zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnych i alternatywnych - w stosunku do dwóch wymienionych wariantów - scenariuszy cyfryzacji szkół.

Na poziomie kraju program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji, na szczeblu wojewódzkim - przez wojewodów. Działania z zakresu "e-nauczyciel" i "e-zasoby edukacyjne" będą realizowane głównie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast działania z obszaru: "e-szkoła" i "e-uczeń" mają wykonywać wojewodowie, organy prowadzące szkoły, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Całkowity koszt programu to 61 mln zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład własny organów prowadzących oszacowano na  co najmniej 11 mln zł. Na e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręczniki w latach 2012-2015 zaplanowano do wydania 45,5 mln zł ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Na realizację zadań w obszarze e-nauczyciel przewiduje się przeznaczyć 20 mln zł środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Kwalifikacji szkół do udziału w programie będzie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny) wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organy prowadzące będą musiały dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły:

 • szkoły małe (do 100 uczniów) - mogą otrzymać do 90 tys. zł.;
 • szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do 140 tys. zł;
 • szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

Ten program powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki. Tymczasem w ogłoszonych przez OECD wynikach programu PISA 2009 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) polscy uczniowie wypadli bardzo słabo pod względem kompetencji cyfrowych. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że co czwarty 15-latek w naszym kraju ma trudności z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w internecie (nie osiąga podstawowego poziomu 2. w teście PISA), a jedynie 3 proc. uczniów wykazuje się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, w szczególności wyszukiwaniem i czytaniem informacji on-line (osiąga najwyższy poziom 5. w teście PISA).

Źródło MEN ->

Wyjaśnienia:
- wniosek składany przez szkoły do 18 kwietnia 2012 r. do organu prowadzącego, zaś organ prowadzący do 30 kwietnia 2012 r. do wojewody, który (powołany przez niego zespół) kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym, a następnie do 14 maja 2012 r. wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o łącznej wysokości kwoty przyznanego wsparcia finansowego;
- przyznana dotacja dla szkoły musi być wydatkowana (zgodnie z podpisaną umową) do 31 grudnia 2012 r. oraz rozliczona w formie sprawozdania (szkoła w terminie do 10 czerwca 2013 r., organ prowadzący do 30 czerwca 2013 r., zaś wojewoda do 15 lipca 2013 r. dokona oceny efektów realizacji programu i przedstawi sprawozdanie właściwemu ministrowi.

Zbiór informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wojewódzki Koordynator Rządowego programu " Cyfrowa szkoła":

 • Zofia Igras
 • 35-959 Rzeszów
 • ul. Grunwaldzka 15
 • tel. 17 867 11 31
 • fax. 17 867 19 54
 • zigras@ko.rzeszow.pl

Punkt konsultacyjny Rządowego programu " Cyfrowa Szkoła":

 • Wacław Polek
 • 35-959 Rzeszów
 • ul. Grunwaldzka 15
 • tel. 17 867 11 60
 • wpolek@ko.rzeszow.pl

"Cyfrowa szkoła" na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

Zobacz również:

Print