Bezpieczna szkoła

Bezpieczna Szkoła+

Poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia jest jednym z najważniejszych elementów określonych w zadaniach szkoły. Promowanie zdrowego stylu życia to zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności fizycznej oraz upowszechnianie informacji o zdrowym żywieniu.

Przygotowujemy liczne działania dla dzieci i młodzieży, w trakcie których nauczyciele uczą dzieci prawidłowego zachowania w środkach komunikacji oraz szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Podstawowe zasady poruszania się po drodze poznaje już przedszkolak. Uczniowie szkół podstawowych otrzymują wiedzę o przepisach i znakach drogowych, co pozwoli im na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia, który ubiega się o wydanie karty rowerowej. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych to przeciwdziałanie powstawaniu niszowych grup izolowanych i wyobcowanych przez środowisko szkolne, promowanie wiedzy i umiejętności o mediacji i innych niekonfrontacyjnych formach rozwiązywania sytuacji konfliktowych, poprawianie klimatu społecznego szkoły, wzmacnianie roli środowisk lokalnych, budowanie umiejętności wychowawczych przedstawicieli tych środowisk, podnoszenie wśród uczniów świadomość roli akceptacji i tolerancji. Przeciwdziałanie agresji i przemocy to prowadzenie systemowych i długofalowych działań, które mają zapobiec zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Wspólnie z partnerami zewnętrznymi działamy na rzecz przeciwdziałania i ograniczenia przestępczości dzieci i młodzieży, w szczególności w szkołach, w tym przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy. Kładziemy nacisk na edukację w zakresie negatywnych skutków sięgania po alkohol, narkotyki i środki odurzające.

 

 

Bezpieczna szkoła +

 

Zobacz więcej na Bezpieczna Szkoła+ w serwisie MEN

Każdy rodzic stara się ochronić swoje dziecko przed różnymi niebezpieczeństwami, wiążącymi się najczęściej ze światem realnym. Ale jest jeszcze świat wirtualny ...

Profilaktyka w szkole

Zobacz również Edukacja dla bezpieczeństwa
Promocja zdrowia
w serwisie Kuratorium Oświaty

Kampanie edukacyjne GIODO

  • Dzień ochrony danych osobowych
  • Tydzień zapobiegania kradzieży tożsamości
  • Twoje dane - Twoja sprawa
  • Dzień bezpiecznego internetu

Więcej w serwisie GIODO

Wzgledy sanitarno-epidemiologiczne

Ocena higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej w roku szkolnym 2010/2011 - podsumowanie

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej:

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) - Światowy Dzień bez Papierosa:

Więcej na WSSE w Rzeszowie
PSSE w Krośnie
PSSE w Sanoku

Filmy dydaktyczno-instruktażowe:

Więcej na Bezpieczna szkoła
Bezpieczniej w szkole
Niezbędnik
Szkoła bez przemocy

Bezpieczna szkoła od A do Z

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka powstało w 1997 r. Jest jednym z największych wydawców publikacji fachowych z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp, zarządzania oraz oświaty. Łączna liczba publikacji to ponad 200 tytułów. Są to zarówno segregatory wymiennokartkowe, newslettery, jak i książki oraz e-lettery (co tydzień można otrzymywać e-mailem informacje o nowych rozwiązaniach w prawie, ważnych orzeczeniach).

Dlatego redakcja poradnika "Bezpieczna szkoła" przygotowuje bezpłatny specjalistyczny serwis.

Więcej na Bezpieczna Szkoła od A do Z

Akcja - Baw się i bądź bezpieczny!

Ogólnopolska kampania edukacyjna UNICEF – Baw się i bądź bezpieczny!

Program - Razem bezpieczniej

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań program pn. „Razem bezpieczniej”. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednym z jego podstawowych założeń jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego, a w tym przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program ma charakter rządowy, a zatem jego realizacja obejmować będzie nie tylko działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale również pozostałych resortów, zaangażowanych w prace na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także działania administracji samorządowej i instytucji pozarządowych.

Poradniki z zakresu bezpieczeństwa

Autorzy: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, MSWiA

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie

Jak uniknąć zagrożeń

Jak postępować w razie pożaru, Jak zapobiegać pożarom

Jak bezpiecznie przekraczać granicę Polski

Poradnik beneficjenta Schengen

Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych i miejskich map bezpieczeństwa

Jeśli musisz zeznawać - Rola świadka w postępowaniu karnym

Miasteczka ruchu drogowego

Więcej na Razem Bezpieczniej

Linki do ważnych stron

www.cmppp.edu.pl - serwis Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zamieszcza e-poradnik Jak reagować na cyberprzemoc?

www.wsp.lodz.pl/Cyberbullying-344-0.html - strona realizowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi projektu badawczego dotyczącego zjawiska cyberprzemocy.

www.dzieckokrzywdzone.pl - portal DzieckoKrzywdzone.pl dostarcza wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci.

http://antipaedo.lip6.fr - strona projektu Measurement and Analysis of P2P activity Against Paedophile content (MAPAP) - badanie sieci P2P w celu wypracowania skutecznego systemu walki z dostępem do rozpowszechnianej w nich pornografii dziecięcej.

www.kidprotect.pl - strona Fundacji Kidprotect.pl, zajmującą się zapobieganiem patologiom społecznym (w szczególności przestępczości seksualnej) oraz pomocą dotkniętym patologiami społecznymi.

www.dyzurnet.pl - serwis Dyżurnet.pl anonimowo przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie.

Print