Wytyczne i procedury

Wytyczne, zalecenia i procedury przeciwepidemiczne
dotyczące wznowienia działalności przedszkola oraz szkoły

Od 6 maja br. mozliwe jest wznowienie funkcjonowania przedszkola przy ścisłym uwzględnieniu procedur, wytycznych oraz zaleceń przeciwepidemicznych wydanych przez GIS, MZ i MEN. Nie oznacza to całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego jego funkcjonowania.
Placówka ta będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze. Ze względu na sytuację epidemiczną zostanie ograniczona liczebność grupy do 12 dzieci (powierzchnia w sali 4 m2 na dziecko).

Jeżeli mimo otwarcia przedszkola lub szkoły rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 14 czerwca br. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
To rodzic podejmie decyzję o bezpieczeństwie dziecka i ewentualnie zdecycuje, czy pośle dziecko do przedszkola lub szkoły.

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest wartością nadrzędną.
ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE pozostaje wciąż aktualne !

plakat

Od 17 maja br. dzieci poniżej 13 roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Od 18 maja br. Rząd uruchamia kolejne etapy "odmrażania edukacji" oraz stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania wybranych szkół wg poniższego harmonogramu:

  • Od 18 maja - prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju oraz specjalistyczną rewalidację.
  • Od 25 maja - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
  • Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
  • Od 11 czerwca - Boże Ciało
  • 16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty na terenie szkoły.
  • 26 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z komunikatem UG Bukowsko:
"Od 25 maja możliwy jest powrót do szkoły dzieci z klas 1-3 lecz nie jest obowiązkowy - ostateczną decyzję, czy dziecko pójdzie do szkoły czy nie podejmą rodzice. Chociaż szkoły będą otwarte od 25 maja, to jednak nie będzie w nich realizowany program nauczania. Uczniowie z klas 1-3 powinni mieć zapewnioną opiekę w ramach zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami dydaktycznymi. Na terenie gminy Bukowsko decyzją rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie zostaną uruchomione".

Przypominamy, że do szkoły od 25 maja w ramach konsultacji i zajęć rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci, które nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej. Jeśli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczeń nie może brać udziału w zajęciach na terenie szkoły.

Zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

 

Procedury przeciwepidemiczne

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o stanie zdrowia dziecka i innych uwarunkowaniach

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

 

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty E8:

 

Komunikaty, wytyczne oraz zalecenia przeciwepidemiczne

 

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk

 

Print